Minister Tours jest oficjalną licencjonowaną agencją w Alanyi

Regulamin wycieczek

Regulamin

Prawo ochrony konsumentów Turcja

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż usług elektronicznych AGENCJI ze strony www.ministertours.com dla KONSUMENTA, 4077 na sprzedaż i świadczenie usługi określonej w cenach kwalifikujących i sprzedaży; Umowy dotyczące ochrony konsumenta na odległość.

Prawa i obowiązki stron zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

OGÓLNE ZASADY:

KONSUMENT zgadza się, że wycieczka i kwalifikacja usługi, kwota sprzedaży, rodzaj płatności i wszystkie wstępne informacje o usłudze zostały otrzymane, a niezbędne potwierdzenia zostały dokonane w formie elektronicznej.
AGENCJA odpowiada wobec KONSUMENTA za sposób realizacji przedmiotu umowy i usługi.
AGENCJA odpowiada za szkody i zwrot kosztów w przypadku niezgodności z umową. Wizy nie są wliczone w zakupione wycieczki i zajęcia.
KONSUMENT musi powiadomić AGENCJĘ na piśmie o wszelkich reklamacjach wynikających z realizacji przedmiotu umowy. AGENCJA jest odpowiedzialna za znalezienie szeregu rozwiązań w przemyślany sposób.
KONSUMENT może zmienić termin zwiedzania na późniejszy bez dodatkowych opłat, jeśli poinformuje o tym co najmniej 24 godziny wcześniej.
KONSUMENT nie płaci podatku VAT za otrzymaną usługę. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

ANULACJE & ZMIANY TERMINÓW

AGENCJA, pomimo niezbędnego otoczenia turystycznego, wszelkich niesprzyjających warunków, które mogą wystąpić, zastrzega sobie prawo do odwołania podróży lub zmiany trasy z powodu wystąpienia tzw. sił wyższych takich jak np. trzęsień ziemi, aktów terrorystycznych, niesprzyjających warunków pogodowych, przeszkód na drodze i nieprzewidzianych trudności technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników podróży lub osób realizujących usługę. W takich przypadkach konsument nie ma prawa do sprzeciwu i roszczeń.
KONSUMENT może odwołać wycieczkę 5 dni przed rozpoczęciem wycieczki, a AGENCJA zwróci pieniądze w razie poniesionych kosztów.
KONSUMENT może zażądać zwrotu 50% swoich pieniędzy, jeśli poprosi o anulowanie wycieczki na 2 przed rozpoczęciem wycieczki.
KONSUMENT nie może żądać anulowania rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 2 dni. Zmiany terminu dokonane przez KONSUMENTA nie są przewidziane w umowie.
KONSUMENT ma prawo do przeniesienia wycieczki na inną osobę do 24 godzin przed planowanym terminem wycieczki.
KONSUMENT nie powiadamia pisemnie, że nie może uczestniczyć w wycieczce, którą przegapił. AGENCJA ma prawo odwołać wycieczki, które klient wykonuje po 24 godzinach. W takich przypadkach zwroty nie zostaną wydane.
AGENCJA ma prawo odwołać wycieczkę w całości lub w części, jeśli uzna to za konieczne. W takich przypadkach musi poinformować KONSUMENTA o zmianie trasy, wysyłając pisemne zawiadomienie. Nie dotyczy to wystąpienia tzw. sił wyższych o których mowa powyżej. AGENCJA może zmienić kolejność wizyt zawartych w programie w przypadku pisemnego powiadomienia KONSUMENTA, lub jeśli powyższa informacja została zawarta w ofercie. W takich przypadkach, jeśli KONSUMENT nie chce uczestniczyć w wycieczce, koszt może zostać zwrócony za usługi niekonsumpcyjne.
AGENT może powiadomić KONSUMENTA osobiście lub poprzez stronę internetową lub w dowolny dostępny sposób. Konsument akceptuje i potwierdza zaistniałą sytuację osobiście lub w dowolny dostępny sposób.

SĄD UPOWAŻNIONY

Sądy konsumenckie i sądy arbitrażowe w Turcji są odpowiedzialne za problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji niniejszej umowy. KONSUMENT wyraża zgodę i akceptuje wszystkie warunki niniejszej umowy.

Minister Tours

Poza oczekiwaniami

Biuro podróży w Turcji


fast reservations pl